Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft.

För Motivera Sverige AB:s del innebär detta följande för våra kunder:

Motivera Sverige AB garanterar att deltagares personuppgifter och kunders företagsuppgifter sparas i en databas som omöjliggör obehöriga att komma i kontakt med era personuppgifter. Personuppgifter och företagsuppgifter hanteras endast av personal som har en relevant användning av dessa uppgifter för att utföra våra åtagande mot våra kunder och deltagare på kurser. Det kan var uppgifter i offerter, kundorder, fakturering, utbildningsregister eller andra specifika uppgifter som kan ingå i ett kundavtal.

Motivera Sverige AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som hanteras i vårt elevregister.

Motivera Sverige AB är personuppgiftsbiträde för all behandling av personuppgifter som registreras på kurser för externa utbildningar som regleras genom arrangörsavtal med tex. Brandskyddsföreningen eller Energiföretagen Sverige-Swedenergy AB.

Motivera Sverige AB lämnar aldrig ut personuppgifter eller företagsuppgifter till tredje part.

Undantag kan vara om en myndighet begär ut uppgifter med stöd av lagen.

Kunden har rätt att begära ut information om sina anställda i Motivera Sverige AB:s utbildningsregister om deltagaren gett sitt samtycke till detta vid kursregistrering.

Den enskilde deltagaren har rätt att begära ut uppgifter om sina utbildningar som är registrerade hos Motivera Sverige AB. Skicka en begäran till info@motivera.com så kommer vi att behandla ditt önskemål.

Den enskilde deltagaren har rätt att begära att samtliga personuppgifter om sig själv tas bort från utbildningsregistret hos Motivera Sverige AB. Skicka en begäran till info@motivera.com så kommer vi att behandla ditt önskemål.

OBS! Tänk på att om du begär att bli bortplockad så innebär det att Motivera Sverige AB inte längre kan uppfylla någon begäran att utfärda nya utbildningsbevis eftersom uppgifterna inte längre finns i våra system.

Vad räknas som personuppgift?

Som personuppgift räknas alla uppgifter som kan härledas till en specifik person till exempel personnummer, namn, mejladress, telefonnummer mm. Personnummer används för att kunna sammankoppla utbildningar och behörigheter för deltagare som gått en utbildning hos Motivera Sverige AB. Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot deltagare och kund. Motivera Sverige AB förvarar uppgifter om deltagare i en digital databas.