Utemiljöskötsel

Skötselplaner, ekonomi och arbetsmiljö

Utbildningstid: 2 dagar

Ökad kunskap om skötseln bidrar till vinster i såväl miljö som ekonomiskt perspektiv. Grönytor finns dessutom oftast i alla skötselområden och kräver kunskap för att ge ett städat
intryck. Vi varvar teori med studiebesök

Utbildningsinnehåll

  • Skötselaspekter på utemiljö
  • Kvalitets- och miljöaspekter
  • Skötsel av gräs och planteringsytor
  • Genomförande av vinterrenhållning
  • Skötsel av hårdgjorda ytor
  • Underhållsplaner
  • Skötselplan – genomförande och tillämpning

Målgrupp

Fastighetsskötare, bovärdar, miljövärdar,park- och utemiljöarbetare, anläggare mfl.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagarna kunna skötselarbetet och se de rationella och ekonomiska aspekterna på arbetets genomförande samt ha insyn i olika kvalitets- och miljöaspekter. Efter kursen skall deltagarna kunna upprätta enklare skötselplaner samt sköta grönytorna på ett rationellt och växtfysiologiskt riktigt sätt.