TRUCKFÖRARUTBILDNING ENL. TLP-10

Utbildning i enlighet med truckläroplanen (TLP-10)

Utbildningstid:

1-3 dagar beroende på tidigare erfarenhet

Motiveras truckförarutbildning följer den läroplan (TLP-10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Syftet med denna grundutbildning är att:

 • Höja kompetensen
 • Öka säkerheten
 • Förbättra effektiviteten
 • Sänka kostnaderna

Ur utbildningsinnehållet

Utbildningen omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

 • Säkerhet och ekonomi.
 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Ergonomi
 • Truckens arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Arbetarskydd och interna regler
 • Trafiklagstiftning
 • Farligt gods

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, Användning av truckar:

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.

En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Titta även på Motiveras ansvarsutbildning för chefer med materialansvar.