SÄKERHETSUTBILDNING SMÅMASKINER

Utbildningens längd

Heldag

OM UTBILDNINGEN (syfte och mål)

Motiveras kurs Säkerhetsutbildning småmaskiner syftar till att utbilda kursdeltagaren för ett säkert handhavande av småmaskiner som: röjsåg, häcksax, hand- och åkgräsklippare, sopmaskiner, redskapsbärare och lövblås. Målet är att ge en övergripande kunskap och ökad förståelse för riskerna med och förfaranden kring hanteringen av de olika maskintyperna. Utbildningen ska bidra till en ökad trygghetskänsla för de anställda med maskinansvar och ge ökade kunskaper för att i praktiken kunna arbeta för en säkrare arbetsplats.

Utbildningen kan anpassas efter verksamhetens inriktning och de specifika risker och förhållanden som finns i samband med den.
Kursen inleds med teori och avslutas med praktisk genomgång av befintlig maskinpark.

KURSINNEHÅLL
Arbetsmiljö och säkerhet
Lagar och regler
Ergonomi
Maskintyper
Tillsatsaggregat
Daglig tillsyn
Körtillstånd
Ansvarsfördelning
Riskbedömning
Körteknik och arbete på väg
Miljöanpassning
Genomgång av maskintyper på plats

FÖR VEM?

Utbildningen riktar sig till de anställda inom det specifika företaget eller den särskilda verksamheten som hanterar de småmaskiner utbildningen går igenom och diskuterar. Till exempel kyrkogårdsförvaltning samt företag som arbetar med skötsel och underhåll av grönytor.

VAD SÄGER LAGEN?
Citat från Arbetsmiljölagen 3 kap 3 §:
“Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall”.

Ur AFS 2006:4 16 §.
”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”