SÄKERHETSUTBILDNING SÄKRARE GRAVGRÄVNING

Utbildningens längd

1 dag

OM UTBILDNINGEN (syfte och mål)

Motiveras kurs Säkrare gravgrävning är en säkerhetsutbildning som kretsar kring hur man hanterar en grävmaskin på ett säkert sätt vid gravgrävning. I denna utbildning går vi igenom SKKF:s riktlinjer för Säker gravgrävning.

Det finns inget krav på yrkesförarbevis i Arbetsmiljöverkets regler för att köra grävmaskin på kyrkogården på samma sätt som krävs för att köra grävmaskin inom bygg- och transportbranschen. Däremot ska arbetsgivaren ha dokumentation över arbetstagarens praktiska och teoretiska kunskaper när det gäller säker användning av grävmaskinen.
Kursen innefattar både teori och praktik.

KURSINNEHÅLL
Grundläggande lagar och regler
Grundläggande marklära
Etiska och estetiska aspekter
Förarens ansvar
Manövrering samt byte av olika typer av utrustning (t.ex. skopa)
Lossa och lasta maskinen
Gräva, schakta samt hölja
Riskbedömning och personlig skyddsutrustning
Daglig tillsyn

FÖR VEM?
Utbildningen riktar sig till kyrkogårdsförvaltningar och den personal som är involverad vid grävning med grävmaskin och återställning av gravar och som behöver en grundläggande säkerhetsutbildning enligt gällande föreskrifter.
Målgrupper: Grävmaskinister, chefer, arbetsledare, kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare.

VAD SÄGER LAGEN?

AFS 2006:4 paragraf 16:
16 § ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen”.

AML kap. 3 paragraf 3:
3 § ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet”.

AML kap. 2 paragraf 5:
5 § ”Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall”.